Seva List

ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿ

Seva Name
Rate
Timing
Panchamruthabhisheka
50.00
7.00 – 2.00
4.00 – 7.00
Rudrabhisheka
50.00
7.00 – 2.00 4.00 – 7.00
Ksheerabhisheka
20.00
7.00 – 2.00
4.00 – 7.00
Sri Subrahmanya Homa
250.00

Harivana Naivedhya
200.00
11.00
Hoovina Seve
1000.00
Pavamanabhisheka
300.00
7.00 – 10.00
Nithya Ranga Pooje
600.00
6.30-8.00
Ghruthabhisheka
200.00
7.00 – 2.00
4.00 – 7.00
Maha Ranga Pooje
16,000
Vatu Aradhane
(min 5)
100.00
Sarvaalankara Seve
1500.00
Appa Seve
20.00
Ahwatha Vruksha Pooje
200.00
Thogari Bele Payasa
100.00
Veda Tulabhara Seve
2500.00
10.00 ರ ಒಳಗೆ
Nithya Pooje
200.00 200.00
200.00
11.00 ರ ಒಳಗೆ
Halu Paayasa
200.00
Theertha Snana
150.00
9.00
Dhanarumasa pooje
200.00
Tulabhara Seve
200.00

ಕಂಬಳ ನಾಗ ಸನ್ನಿಧಿ

Seva Name
Rate
Timing
Naga
Panchamruthabhisheka
50.00
7.00 – 12.00
Naga Thambila
20.00
7.00 – 12.00
Naga
Ksheerabhisheka
20.00
7.00 – 12.00
Naga
Pavamanabhisheka
300.00
7.00 – 10.00

ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಭೆಯ ಸನ್ನಿಧಿ

Seva Name
Rate
Timing
Argala Stotra sahitha Kumkumaarchane
50.00
7.00 – 12.00
Haridra Pooje
300.00
7.30 – 8.30
Hoovina Pooje
200.00
7.30 – 8.30
Nuthana Vastra Seve
50.00
7.30 – 9.00
Nuthana Aabharana Seve
50.00
7.30 – 9.00
Panchaamruthabhisheka
50.00
7.30 – 9.00
Sapthashathi Parayana
500.00
4.00 – 6.00
Chandika Homa
50.00
6000.00

ಶ್ರೀ ಅಣ್ಣಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ

Seva Name
Rate
Timing
Panchakajjaya Seve
50.00
7.30 – 12.00
4.30 – 6.30
Paduka Pooje
7.00 – 12.00
4.00 – 7.00

ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ

Seva Name
Rate
Timing
Tailabhisheka
30.00
8.00 – 9.00
5.30 – 6.30